Våler kommune Åsnes kommune Grue kommune
   

SOLØRFONDET - retningslinjer

Saksområder som skal prioriteres:

 • Prosjektene/tiltakene skal i hovedsak være fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene.
 • For årene 2013 – 2015 prioriterer Solørfondet primært å gi tilskudd til:
  • Opplevelser og reiseliv
  • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra Solør
  • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen regionens næringer
  • Netthandel og nettbaserte tjenester
  • Arbeid for forbedring av infrastruktur
  • Entreprenørskap blant barn og unge
 • Innenfor Solørfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor den enkelte kommune, hovedsakelig innen for de ovennevnte satsingsområdene.

Startstøtte/tilskudd

 

 • Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til:
  • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging.

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.

 • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd etter nærmere avklaring med Solørfondet

Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc.

 • Søknadene skal inneholde:
  • Kort om personen(e) bak etableringen, organisasjonsnummer, idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn, medhjelpere, konsulenthjelp o.l.
  • Driftsbudsjett, spesifisert kapitalbehov og finansieringsplan
  • Er selskapet i drift, skal det siste årets regnskap legges ved
 • Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.
 • Søknadene behandles i Solørfondets styremøter og saksbehandlermøter. Som oftest avholdes styremøter en gang i kvartalet. Saksbehandlermøter avholdes etter behov i forhold til styremøter.
 • Saksbehandlermøter har en bevilgningsramme på maksimalt kr 30.000 pr søknad. Saksbehandlermøtet har fullmakt til å gi avslag. Saker hvor større tildelingsbeløp er aktuelt, tvilstilfeller og saker av prinsipiell art behandles i styremøter.
 • Førstelinjetjenesten eller en saksbehandler i den enkelte kommune kan veilede aktuelle søkere, men søkerne må selv fylle ut søknaden.

 

NB: I noen tilfeller bør søknadsskjemaet lagres lokalt før det fylles inn søknadstekst og lagres på ny som utfylt søknad (avhengig av hvilken programvare og versjon som benyttes).

   

Henvendelser skjer til førstelinjetjenesten i kommunene:

Førstelinjetjenesten Grue kommune:
Astrid Østgaard, Servicetorget

astrid.ostgaard@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 00 
 

Førstelinjetjenesten Åsnes kommune:
Solør næringshage
office@solornh.no
Tlf.: 90 13 36 74 / 41 91 73 51
 

Førstelinjetjenesten Våler kommune:
Solør næringshage
office@solornh.no
Tlf.: 90 13 36 74 / 41 91 73 51

Saksbehandler Grue kommune:
Haakon Gjems
haakon.gjems@grue.kommune.no 
Tlf.: 62 94 20 55
 

Saksbehandler Åsnes kommune:
Nils Lindeberg

Nils.lindeberg@asnes.kommune.no
Tlf.: 62 95 66 00
 

Saksbehandler Våler kommune:
Asgeir Rustad

asgeir.rustad@Vaaler-he.kommune.no
Tlf.: 62 42 40 16


Solørfondet:
Sekretariatet i Solørfondet
Nedgardssvingen 2
2270  FLISA 
bernt@abutvikling.no
Telefon: 97 19 54 41

Login for redigering Login for redigering