Info og retningslinjer

Alle søknader må fra 2017 sendes inn via nettstedet www.regionalforvaltning.no

 • Søker må først registrere bruker som organisasjon, deretter søke opp Solørfondet og utarbeide søknad
 • Budsjett må legges ved søknaden
 • Solørfondet kan ikke bevilge tilskudd under kr 25.000

SOLØRFONDET – retningslinjer
 

Saksbehandling i Solørfondet:

 

 • Alle søkere må registrere seg som bruker og sende inn søknad via www.regionalforvaltning.no . Organisasjonsnummer må oppgis.

 

 • Førstelinjetjenesten/næringsapparatet eller en saksbehandler i den enkelte kommune kan veilede aktuelle søkere, men søkerne må selv fylle ut søknaden.

 

 • Søknadene behandles i Solørfondets styremøter og saksbehandlermøter. Som oftest avholdes styremøter en gang i kvartalet. Saksbehandlermøter avholdes etter behov i forhold til styremøter. Søknadsfristen for søknader til Solørfondet er 3 dager før saksbehandlermøtene som avholdes i forkant av styremøter.

 

 • Saksbehandlermøter har en bevilgningsramme på maksimalt kr 30.000 pr søknad. Saksbehandlermøtet har fullmakt til å gi avslag. Saker hvor større tildelingsbeløp er aktuelt, tvilstilfeller og saker av prinsipiell art behandles i styremøter.

 

 • Solørfondet kan ikke bevilge tilskudd under kr 25.000.

 

 • Solørfondet kan ikke bevilge tilskudd til stedsutviklingstiltak.

 

 • Dersom tilskudd fra Innovasjon Norge er aktuelt, må søker avklare dette i forkant av en søknad til Solørfondet.

 

 • Søkere til Solørfondet oppfordres til å oppsøke næringsapparatet / næringshage / landbrukskontoret i sin kommune, Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark, og andre innovasjonsaktører når dette er relevant.

 

 

Søknadene skal inneholde:

 

 • Kort om personen(e) bak etableringen, idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn, medhjelpere, konsulenthjelp o.l. Dette oppgis under punktene "Forretningsidé" / "Andre opplysninger", evt. i eget vedlegg.

 

 • Kostnadsplan/kapitalbehov må spesifiseres med relevante kostnadsposter og delsummer. Eget arbeid kan inkluderes i søknadens kapitalbehov og finansieringsplan og maksimal timesats som kan benyttes er på kr 350.

 

 • Søker må oppgi hvor mye som evt. er mottatt i bagatellmessig støtte fra det offentlige de siste 3 kalenderår.

 

 • Driftsbudsjett for evt. etableringsår og minimum 2 hele driftsår må vedlegges søknaden.

 

 • Er selskapet i drift, skal det siste årets regnskap legges ved.

 

 

 

 

Saksområder som Solørfondet skal ha fokus på:

 

 • Prosjektene/tiltakene skal i hovedsak være fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene.

 

 • For årene 2017 – 2019 prioriterer Solørfondet primært å gi tilskudd til:
  • Opplevelser og reiseliv
  • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra Solør, samt bioøkonomi
  • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen regionens næringer
  • Netthandel og nettbaserte tjenester
  • Arbeid for forbedring av infrastruktur
  • Entreprenørskap

 

 • Innenfor Solørfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor den enkelte kommune, hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene.

 

 

Startstøtte/tilskudd

 

 • Hovedmålet for Solørfondet er at fondet best mulig bidrar til flere arbeidsplasser i Solør.

 

 • Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til:

 

 • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging.
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
 • Tilskudd til bedriftsutvikling er begrenset til maksimalt 1/3 av kapitalbehovet.

 

 • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd etter nærmere avklaring med Solørfondet.
 • Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc.
 • Tilskudd til investeringer er begrenset til maksimalt 25 % av kapitalbehovet.

 

 • Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

 

Retningslinjer for Solørfondet 2017 - 2019 kan lastes ned som pdf her (PDF, 207 kB).

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 06.10.2017
Fant du det du lette etter?