Alminnelige utbetalingsvilkår for Solørfondet

For å få utbetalt innvilgede tilskudd gjelder vilkårene i punktene 1 - 6 nedenfor, dersom Solørfondet ikke vedtar noe annet i den enkelte sak.

1.    Tilskudd til bedriftsutvikling 

Når du har fått et bedriftsutviklingstilskudd, må du skriftlig bekrefte overfor Solørfondet når prosjektet er startet opp. Først da utbetales den første delen av tilskuddet som utgjør 75%. Resten blir utbetalt når du, innen 12 måneder fra skriftlig vedtak, bekrefter at prosjektet er ferdig gjennomført etter planene. 

2.    Tilskudd til investeringer

Investeringstilskuddet utbetales når hele investeringen er foretatt. Din regnskapsfører, revisor eller bank skal bekrefte dette skriftlig. Solørfondet skal ikke ha bilagene tilsendt.

3.    Foreldelse

Dersom du ikke ber om sluttutbetaling innen 1 år fra vedtaket ble fattet av Solørfondet, bortfaller retten til tilskudd. Fristen kan i spesielle tilfeller forlenges, men da må du skriftlig be om dette før 1-årsfristen utløper, og du må begrunne utsettelsen.

4.    Bristende forutsetninger

Dersom du endrer planene dine uten å ha innhentet forhåndstillatelse, bortfaller tilskuddet fra Solørfondet. Dersom planene bare blir delvis gjennomført, reduseres tilskuddet i forhold til dette.

5.    Uriktige forutsetninger

Tilskuddet bortfaller dersom du har gitt feil opplysninger til Solørfondet. Tilskuddet vil også kunne falle bort dersom prosjektet mottar tilskudd fra andre offentlige ordninger.

6.    Rapporteringsplikt

Alle som mottar tilskudd fra Solørfondet plikter å levere en kort, skriftlig rapport om virksomheten etter første hele driftsår etter at tilskuddet er utbetalt.

7.    Utbetaling

Utbetaling av tilskuddene skjer gjennom bank.


NB!     ALLE TILSKUDD FRA SOLØRFONDET ER SKATTEPLIKTIGE I HENHOLD TIL SKATTELOVENS ALMINNELIGE REGLER

Fant du det du lette etter?